54. ปริมาณก๊าซโอโซน (O<sub>3</sub>)

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณก๊าซโอโซน (O3)”

ปริมาณก๊าซโอโซน (O3) ใน พ.ศ. 2561 มีค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ของแต่ละจุดตรวจวัดเฉลี่ย 123.0 ส่วนในพันล้านส่วน (พีพีบี) มีค่าเท่ากับ พ.ศ. 2560 ที่มีค่าเฉลี่ย 123.0 พีพีบี (ค่ามาตรฐาน 100.0 พีพีบี) และค่าสูงสุด 193.0 พีพีบี ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ส่วนค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงสูงสุดของแต่ละจุดตรวจวัด มีค่าเฉลี่ย 97.0 พีพีบี และมีค่าสูงสุด 149.0 พีพีบี ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (ค่ามาตรฐาน 70.0 พีพีบี) เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2561) พบว่า ปริมาณก๊าซโอโซนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ปริมาณก๊าซโอโซน (O3) ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด และค่าเฉลี่ยรายพื้นที่ พ.ศ. 2552-2561

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562